اعضای هیئت رئیسه

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

عضویت

سمت

شماره تماس

1

سید محمدباقر دبیری

2391510950

اصلی

رئیس

09171173609

2

ضرغام زره پوش

2470683483

اصلی

نائب‌رئیس

09171115324

3

مجتبی محلاتی

2298016666

 

دبیر

 

4

سلمان گورنگی

2296990282

اصلی

منشی هیئت رئیسه

09177872909

5

سید عبدالمجید حسینی

2299593731

اصلی

عضو هیئت رئیسه

09171876195

6

مسعود نیکوکار

2370298294

اصلی

عضو هیئت رئیسه

09173137915

7

بهروز فرهنگیان

2298914338

علی البدل

علی البدل

09171115828

8

سید محمدعلی شاه امیری

2292095351

علی البدل

علی البدل

09171131116

9

نادر انصاری زاده

5159344446

اصلی

بازرس

09173825085

10

غلامرضا همایونی

2452041262

اصلی

بازرس

09173136738

11

جلیل اسکندری

2292301131

علی‌البدل

علی البدل

09171176199