اعضای هیئت رئیسه

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

عضویت

سمت

شماره تماس

1

سید محمدباقر دبیری

2391510950

اصلی

رئیس

09171173609

2

سلمان گورنگی

2298914338

اصلی

نائب‌رئیس

09171115828

3

مجتبی محلاتی

2298016666

 

دبیر

 

4

مسعود نیکو کار

2296990282

اصلی

منشی هیئت رئیسه

09177872909

5

سید عبدالمجید حسینی

2299593731

اصلی

عضو هیئت رئیسه

09171876195

6

بهروز فرهنگیان

2370298294

اصلی

عضو هیئت رئیسه

09173137915

7

سید محمدعلی شاه امیری

2292095351

اصلی

بازرس

09171131116

8

نادر انصاری زاده

5159344446

اصلی

بازرس

09173825085

9

ایرج رضایی

2452041262

بازرس

وزارتی

09173136738

10

جلیل اسکندری

2292301131

علی‌البدل

بازرس

09171176199