معرفی کمیسیون فناوری اطلاعات

از آنجا که امروزه اکثر فعالیت‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تابع فناوری اطلاعات می‌باشد به کمک این کمیسیون و سایر کمیسیون‌ها و بخش‌های مختلف اتاق از همکاری‌های مسئولین و مدیران اجرایی این بخش استفاده نموده و فعالیت‌های خود را در این راستا ارتقاء می‌دهند