اتاق در شوراها و مجامع

عضویت اتاق تعاون در شوراها و مجامع

1-عضویت در انجمن نظارت بر انتخاب تعاونیها و اتاق های تعاون

2-عضویت در کمیسیون (ماده 5) بررسی صلاحیت کاندیداهای هیئت مدیره اتاقها و تعاونیها

3- کمیته تعیین میزان ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی

4- کمیته صدور مجوز و ارزیابی نمایشگاهها

5- عضویت در هیئتهای حل اختلافات مالیاتی تعاونیها

6- عضویت درکمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه

7- عضویت درهیئت داوری موضوع ماده (20) قانون برنامه سوم توسعه در خصوص شکایات مربوط به واگذاریها.

8- مجمع شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران

9- شورای سیاست گذاری سازمان توسعه تجارت ایران

10- کمیسیون عالی همکاری های اقتصادی ایران و عراق

11- ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی

12- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

13- شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور

14- عضویت در شورای پول و اعتبار و کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار

15- شورای عالی بورس و اوراق بهادار

16- عضویت در شوراهای اصل (44) قانون اساسی و کمیسیون تخصصی آن

17- عضویت در هیات واگذاری و کمیته تخصصی هیات واگذاری

18- عضویت در کمیسیون ماده (1) قانون صادرات و واردات

19- عضویت در شورای رقابت