معرفی خدمات تغییرات

پس از ثبت تعاونی ، به مرور با تصمیم گیری های جدید اعضا و مجامع تغییراتی را مد نظر قرار میدهند که بایستی پس از مصوب شدن در بازه های زمانی معینی عملیات تغییر و ثبت تغییرات را طبق قانون در اساسنامه یا روند کاری و اجرایی و سایر بخش های مرتبط با شرکت تعاونی یا اتحادیه تعاونی اعمال نمایید ، که اتاق در این بخش نیز مشاوره های لازم را انجام و در مهلت قانونی مراحل ثبت آن را  پیگیری نموده و به پایان می رساند و همچنین مخاطبان را از مراحل مختلف انجام تغییرات مطلع می سازد.