معرفی خدمات ثبت و تشکیل

واحد خدمات ثبت و تشکیل و تغییرات شرکت های تعاونی

1- ثبت کامل شرکت تعاونی

2- تنظیم کلیه صورتجلسات تغییرات

3- ثبت های سامانه ای بخش تعاون و اداره ثبت شرکت ها

4- مشاوره درخصوص عملیات ثبت و تغییرات

5- ثبت آگهی های ثبتی در روزنامه کثیرالانتشار و رسمی

6- پلمپ دفاتر تجاری (در صورت موافقت مراجع مربوطه)

7- ارائه دفتر صورتجلسات هیئت مدیره (در صورت موافقت)