معرفی خدمات صدور گواهی فعالیت

این سامانه بـر اسـاس اختیارات مکتسبه از :

ماده5 قانون بهبـود مستـمر محیط کسـب و کـار و در اجـرای مـاده 73 قانـون اصـلاح مـوادی از قانـون بخش تعاونـی اقتصـاد جمهوری اسـلامی مصـوب 1393/02/17و همچنین تبصره ذیـل مـاده 2و نیز تبصره پنج مـاده 27 قانون نظام صنفی کشور مصـوب 1392/06/12 مجـلس شـورای اسـلامی ، به منظور صدور گواهی فعالیت اتحادیه ها و شرکت های تعاونی راه اندازی شده است و به اتاق تعاون مراکز استان واگذار گردیده است.

مدارک مورد نیازجهت صدور گواهی فعالیت که به مرکز صدور گواهی فعالیت اتاق تعاون فارس تحویل داده شود:

 • نامه درخواست مبنی بر عضویت در باشگاه مشتریان اتاق تعاون فارس
 • تصویر شناسنامه مدیرعامل
 • تصویر کارت ملی مدیرعامل
 • یک قطعه عکس 4*3 مدیرعامل
 • تصویر آگهی تاسیس شرکت تعاونی
 • تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت تعاونی
 • تصویر آخرین اساسنامه شرکت
 • در صورت افزایش سرمایه، Jتصویرآخرین آگهی ثبتی سرمایه
 • لیست اطلاعات کامل شرکت ،اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس و مدیر عامل
 • دریافت پورشه مخصوص صدور گواهی فعالیت
 • دریافت فرم های مربوطه از واحد کپی اتاق تعاون فارس