معرفی خدمات نظارت

کمیسیون نظارت

  • نظارت بر کلیه مراحل انتخابات تعاونی ها
  • بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان تصدی سمت هیات مدیره، بازرس، اتحادیه ها و تعاونی ها
  • رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات تعاونی ها
  • بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان سمت مدیرعامل اتحادیه ها و تعاونی ها
  • نظارت بر مجامع و انتخاب ناظر در برگزاری مجمع