شناسایی راههای اجرایی پشتیبانی ها و مانع زدایی توسط اتاق تعاون ایران

شناسایی-راههای-اجرایی-پشتیبانی-ها-و-مانع-زدایی-توسط-اتاق-تعاون-ایران

رئیس اتاق تعاون ایران تعیین شعار «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی» برای سال ١۴٠٠ از سوی مقام معظم رهبری را کاملاً هوشمندانه و منطبق بر دغدغه ها و مطالبات فعّالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: اتاق تعاون ایران شناسایی موانع بخش تعاون کشور و راه های اجرایی اعمال پشتیبانی حاکمیتی و احصاء آنها برای پیگیری در شوراها و مجامع عالی را در دستور کار قرار می دهد.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: صدور بخشنامه های متعدد و بعضاً متناقص عرصه را بر فعالیتهای سالم اقتصادی تنگ کرده است.

وی ادامه داد: جهت رونق و جهش تولید حتما” باید مانع زدایی صورت گیرد و علیرغم تشکیل هیات مقررات زدایی و تصمیمات و گامهای برداشته شده ولی به دلیل عدم برخورداری از ضمانت ها و پستیبانی های قوی، تا کنون آثار کاملاً مشهود و محسوسی در فضای اقتصادی کشور ایجاد نشده است.

رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: تبعات فقدان ضمانت اجرایی قوانین، کمتر از آثار منفی تحریم ها نیست.
وی افزود: حال که چشم انداز اقتصادی سالجاری در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبری از امکان گشایش در عرصه تولید و سرمایه گذاری حاکی است، ضرورت دارد کماکان به موازات اهتمام جدی و اتکا به داشته های بالفعل و بالقوه داخلی، زمینه ایجاد امنیت برای جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی فراهم شود.

وی ادامه داد: لازمه این امر شفاف سازی و ثبات در تصمیم گیریها، قانونگذاریها و مبارزه بی امان با رانت خواری و فساد اقتصادی و مَخلَص کلام تحقق پشتیبانی ها و مانع زدایی های در عمل و نه در شعار می باشد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به توانمندیهای بخش تعاون و کارآمدی بخش های غیر دولتی در راستای اجرای قانون سیاستهای کلی اصل۴۴قانون اساسی و همچنین سیاستهای اقتصاد مقاومتی خواستار مردمی سازی واقعی اقتصاد، شناسایی موانع و راه های اجرایی اعمال پشتیبانی حاکمیتی شد.