معرفی خدمات داوری

واحد داوری حل اختلاف و مشاوره حقوقی:

یکی از واحدهای تخصصی اتاق تعاون که امور حقوقی اتحادیه ها و تعاونی ها را پیگیری می نماید واحد داوری و حل اختلافات می باشد به نحوی که اگر در اتحادیه ها و تعاونی ها اختلافاتی واقع شود، اشخاص با مراجعه به واحد داوری ابتدا از مشاوره حقوقی بهره گرفته و از مشاور متخصص درخصوص نحوه پیگیری مورد اختلاف راهنمایی های لازم را دریافت می کند. پس از آن بنابه راهنمایی های لازم، موارد تشکیل پرونده و سایر پیگیری های قانونی در این مجموعه انجام می گردد