معرفی خدمات مجامع

هر تعاونی یا اتحادیه تعاونی ، موظف است حد اقل بصورت سالیانه یک مجمع عمومی عادی را برگزار نماید . در حالت های خاص تا چند مجمع در طول سال برای اخذ تصمیمات مهم با حفظ بازه های زمانی و اخذ مجوزات لازم ( از اتاق و اداره تعاون و تایید کمیسیون نظارت)میتواند برگزار شود که به این مجامع ،مجمع عمومی فوق العاده گفته میشود.

از دیگر خدمات اتاق به مخاطبین خود ، انجام مراحل مورد نیاز و مشاوره در خصوص برگزاری مجامع و مقدمات لازم تا انجام نهایی و برگزاری مجمع عمومی یا فوق العاده و ثبت آن می باشد.

 فلوچارت برگذاری مجامع :